Mengenal Kitab Fiqhul Manhaji: Profil Pengarang & Ringkasannya

Anda sedang mencari informasi seputar kitab fiqhul manhaji yang merupakan salah satu kitab kontemporer dari madzhab Syafii? Jika iya, maka Anda sangat beruntung. Di artikel ini kami telah mengulas kitab yang sangar fenomenal ini dengan ulasan yang ringkas dan jelas.

Selamat membaca!

Profil Pengarang Kitab Fiqhul Manhaji

Kitab fiqhul manhaji adalah salah satu kitab fiqih madzhab syafii yang paling mu’tamad di zaman ini. Karena itu ia sangat masyhur di kalangan ulama dan siapapun yang mengkaji Mazhab Syafi’i di masa kini. Saking masyhurnya, ia diajarkan di pusat pengajian tinggi dan juga di berbagai masjid yang tersebar di seluruh dunia Islam.

Sebagai kitab yang bersifat kontemporer, kitab ini tentu ditulis dan disusun oleh ulama yang hidup di masa-masa sekarang. Tepatnya kitab ini disusun oleh 3 ulama besar dari negeri Syria yaitu Syaikh Dr. Mustafa al-Khin, Syaikh Dr. Mustafa Dib al-Bugha dan Syaikh Dr. Ali al-Syarbaji. 

Syaikh Dr. Mustafa Al-Khin

Syeikh Dr Musthafa Said al-Khin lahir di Damaskus, Syria pada tahun 1923. Beliau lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga terhormat dan taat agama. Karena itu, sejak kecil beliau telah dijarkan berbagai pengetahuan agama oleh orang tuanya.

Keilmuan beliau sangat terpengaruh oleh Syaikh Hasan Habanake. Di bawah asuhan Syaikh Hasan, beliau dan murid-murid yang lain mendapat bimbingan dari para masyayikh di ma’had yang didirikan Syaikh Hasan. Terdapat satu hal yang menonjol pada diri Mustofa remaja, yaitu saat masih remaja ia telah diberi mandat untuk mengajar di ma’had tersebut. 

Singkat cerita pada tahun 1949 beliau terbang ke Kairo untuk menuntut ilmu di Universitas al-Azhar dan meraih gelar S1 disana. Kemudian beliau kembali ke Suriah dan mengajar di sejumlah SMA agama di kota Damaskus dan Aleppo.

Saat itu ia juga berkontribusi menulis buku-buku kurikulum keagamaan dan menjadi anggota komite ujian, dan terus pada posisi itu hingga beliau memperoleh gelar doctoral, Strata 3 pada tahun 1971.

Syaikh Dr Mustafa al-Khin wafat pada pada hari yang mulia Jum’at 1 Februari 2008 dalam usia 85 tahun. Beliau dipanggil Allah swt dan dishalatkan di masjid alHasan Habanake (masjid guru almarhum).

Syaikh Dr. Mustafa Dib al-Bugha

Syaikh Dr. Mustafa Dib al-Bugha lahir di Damaskus, tepatnya di daerah al Midan pada tahun 1938. Beliau merupakan lulusan mahad al-Taujih Islami pimpinan almarhum Syeikh Hasan Habanake pada tahun 1959. Kemudian beliau belajar di Univ. Damaskus Fak. Syariah dan lulus pada tahun 1963.

Kemudian beliau memperoleh gelar master dan doktor dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar pada tahun 1974, judul tesis disertasinya adalah: “Atsar al Adillah al Mukhtalaf Fiiha fi al Fiqih al Islami.”

Selepas mendapatkan gelar doktornya, beliau menjadi dosen di Univ. Damaskus dari tahun 1978-2000. Lalu di Fak. Syariat Univ. Qatar dari tahun 2000-2005. Selain itu beliau juga menjadi dosen di Universitas al Yarmuk dan Universitas al-Ulum al-Islamiyah al-Alamiyah yang keduanya berada di Jordania. 

Syaikh Ali al-Syarbaji

Syeikh Ali al-Syarbaji lahir di Damaskus, tepatnya di dareah Dariya pada tahun 1928. Beliau lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga terhormat dan taat agama. Karena itu, sejak kecil beliau telah mampu menghafalkan seluruh isi Al Qur’an.

Kemudian, beliau belajar kepada Syaikh Hasan Kanabake. Disana beliau mendapatkan berbagai tempaan dan pembelajaran keislaman. Beliau mempelajari nahwu, sharaf, fiqih, hadits, dan berbagai fan keislaman lainnya. Karena itu, bisa dikatakan pembelejaran di Ma’had Syaikh Kanabake sangat memberi pengaruh atas keilmuannya.

Setelah lulus dari ma’had tersebut pada tahun 1958, beliau melanjutkan pendidikan S1 nya di Fak. Syariah Universitas Damaskus hingga lulus pada tahun 1961.

Selepas kuliah, beliau melanglangbuana untuk belajar dan mengajar di berbagai tempat. Tercatat, beliau pernah belajar dan mengajar di Saudi dan Kuwait. Di sela-sela aktivitasnya tersebut, beliau senantiasa untuk produktif menulis kutub. Maka tak heran, selama hidupnya beliau menulis kurang lebih hingga 40 kitab.

Syaikh Ali al-Syarbaji wafat pada tahun 1429 H yang bertepatan dengan tahun 2008 M.

Ringkasan Kitab Fiqhul Manhaji

Tidak diragukan lagi, pembahasan fiqih merupakan pembahasan yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dengan mengetahui fiqih sesuatu, seorang muslim dapat beribadah dan mendekatkan diri kepada Rabb-nya sesuai dengan perintah dan tata cara yang telah Allah perintahkan.

Selain itu, fiqih juga dapat menjauhkan seorang muslim dari tata cara atau tuntunan beribadah yang salah. Sebab, jika seorang muslim beribadah dengan cara yang salah, bukan pahala yang dia dapatkan, melainkan dosa yang akan diterimanya. Karena itu, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengkaji atau setidaknya mengetahui secara dasar seputar pembahasan fiqih.

Di dalam kitab fiqhul manhaji, ketiga penulis yang merupakan ulama besar mazhab syafii dari Suriah ini telah menyusun dan meletakkan seluruh pembahasan fiqih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seorang muslim. Karena itu, kitab ini sangat cocok dibaca untuk para pencari ilmu. Apalagi kini telah beredar kibat terjemahannya yang dapat mempermudah siapapun untuk membacanya.

Sebagaimana kitab fiqih lainnya, kitab fiqhul manhaji dalam setiap pembahasannya menyebutkan hukum dan dalil dari suatu pembahasan tersebut. Selain itu, penulis juga menyertakan definisi secara harfiah maupun istilah dan maksud serta contoh jelasnya. 

Pembahasan kitab ini dimulai dari Hukum Bersuci, Solat, Azan & Iqamah, Zakat Fitrah, Qurban dan Jenazah. Kemudian secara berurutan diikuti pembahasan seputar fiqih lainnya seperti:

  • Zakat, Puasa, Haji & Umrah, Bersumpah, Nazar, Perburuan, Penyembelihan, Aqiqah, Makanan & Minuman, Permasalahan Pakaian, Perhiasan dan Kaffarah.
  • Nikah dan perkara yang berkaitan dengannya, Poligami, Rukun Mut’ah, Nusyuz, Fasakh, Talaq, Iddah, Nafaqah, Penjagaan Anak, Penyusuan, Keturunan, Anak Pungut, Wakaf, Wasiat dan Pemegang Amanah.
  • Ilmu Faraid, Jual Beli, Khiar, al-Iqalah, Salam, Kontrak Jual Beli Tempahan, Riba’, Sarf, Hutang dan Anugerah.
  • Hiwalah, Syuf’ah, Musaqah, Muzara’ah, Pinjaman, Syarikat dan Pelaburan.
  • Jenayah, Qisas, Diyat, Hudud, Zina, Minum Arak, Mencuri, Hirabah, Murtad, Jihad, Perlumbaan, Hiburan, Kehakiman, Dakwaan & Bukti, Sumpah, Pengakuan, Halangan dan Pemimpin.

Dengan bahasan yang sangat luas dan kompleks tersebut, tak heran rasanya jika menyebut kitab fiqhul manhaji merupakan kitab terlengkap dalam mazhab syafi’i di masa sekarang.

Wallaahu A’lam

Baca juga:

Kitab Fathul Wahab: Profil Pengarang, Ringkasan Isi, & Cara Download